A+ R A-

Yönetmeliğimiz

e-Posta Yazdır PDF

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Müdür: Merkezin Müdürünü,

b) Merkez (KÜSEM): Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, kısa ve uzun süreli eğitim-öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve incelemeler yapmak,

b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, kongre, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek.

(2) Bu maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin olarak, Üniversitenin diğer birimleri tarafından yürütülen uygulamalar ve etkinlikler Merkez tarafından yürütülebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-25/9/2011-28065) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları içerisinden Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, Üniversitenin aylıklı öğretim elemanlarından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir ve Rektörlüğe bildirir. Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Müdürün görevi bitince yardımcılarının görevleri de sona erer. Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

c) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve etkinliklerle ilgili koordinasyonu sağlamak,

ç) Hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak, Merkezin çalışmaları hakkında Üniversite Senatosunu bilgilendirmek.

(2) (Değişik:RG-25/9/2011-28065) Müdür, Merkezin ve Merkez birimlerinin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanlarından, Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen oniki aday arasından Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilen altı üyeden oluşur. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere görevlendirilme koşullarını taşıyan kişilerden yenileri Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; olağan olarak en az iki ayda bir kez, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür tarafından oluşturulan gündem maddeleri Kurulda görüşülerek kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında, eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarla programlar sonucu verilecek başarı belgesi, sertifika ve beceri belgelerinin, verilmesine ilişkin esasları belirleyip, Senatonun önerisine sunmak,

ç) Senatoya önerilen eğitim programlarından hangilerinin düzenleneceğini ve düzenlenen programlarda görevlendirilecekleri tespit etmek.

d) (Ek:RG-25/9/2011-28065) Merkez bünyesinde birimler oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 20/11/2006 tarihli ve 26352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

joomla 1.7
Twitter Facebook Linked-In Youtube